Návrat do školy

06.05.2020 01:38

Vážení rodiče,

od 25.května je umožněn návrat do školy k prezenční výuce. Docházka je dobrovolná a záleží plně na rozhodnutí zákonných zástupců. Zde jsou bližší pokyny z doporučení MŠMT a dle těchto pokynů upravená organizace chodu školy do konce školního roku:

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020, prosíme o tuto informaci co nejdříve. Po 25.5. již nebude možné žáka dodatečně do skupiny zařadit a zůstává na distanční výuce do konce školního roku. Budou vytvořeny skupiny po maximálně 15 dětech. Předpokládáme, že z hlediska našich počtů zůstanou celé třídy, pouze 5.ročník se rozdělí do dvou skupin. Nepřihlášené děti pokračují v distanční výuce, online hodiny se již ovšem nerealizují a učivo bude zasíláno elektronicky. Poskytnuty budou i konzultace s učiteli dle domluvy a potřeby. Zákonný zástupce musí podepsat prohlášení, které jste obdrželi již po e-mailech a nejdéle první den výuky žák odevzdá třídnímu učiteli. Zákonní zástupci by měli zvážit rizikové faktory uvedené v prohlášení a rozhodnout se o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Ranní družina nebude. Škola bude v provozu jako normálně, tzn. od 7.00 h. do 16.00 h. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům. Děti budou poučeny o nutnosti nosit při cestě do školy i ze školy roušky a dodržovat rozestupy (kromě rodinných příslušníků). Škola zodpovídá za žáky a jejich chování pouze v areálu školy nebo při výuce mimo areál školy pod dohledem pedagogického pracovníka. Žáci budou vpuštěni do školy pověřenou osobou od 7.00 do 7.55h. Po vstupu do budovy si žáci umyjí či vydesinfikují ruce a odchází přímo do určené třídy pro danou skupiny. Nezdržují se v šatně ani na chodbách.

Dopoledne bude probíhat výuka v blocích. Tělesná výchova není možná. Po obědě žáci mohou pokračovat ve stejné skupině v zájmových činnostech. Tato odpolední činnost bude určena primárně mladším žákům (1. a 2. třída) Svačit budou žáci ve svých třídách. Obědy se budou vydávat po skupinách od 11.30 do 13.00h, aby se v klidu vystřídaly všechny skupiny. Dopolední výuka bude probíhat dle upravených rozvrhů tak, aby starší žáci mohli po obědě odjíždět.

1.a 2.ročník dopolední blok od 8.00 do 12.00h.

3. ročník dopolední blok pondělí, úterý, středa od 8.00h do 13.00h čtvrtek, pátek do 12.00h.       

4. a 5. ročník od 8.00 do 13.00.

Vyzvedávat žáky si mohou rodiče pouze v určených časech: 12.00-12.15, 13.00-13.15, 14.45 – 15.00, 15.45-16.00, případně mohou žáci odcházet na autobus. Bude vyžadováno písemné určení odchodu žáků pro toto období. Doprovod v rámci dohledu pedagogickým pracovníkem k autobusu nebude možný.

Děti musí mít u sebe alespoň svoje 2 roušky a osobní sáček na tyto roušky. Roušky nemusí mít žáci při výuce ve třídě, v jídelně při konzumaci oběda, ale nutné jsou při pohybu na chodbách a při rozestupu menším než 1,5m (například při skupinové práci). Žáci si ze školy odnesou svoje osobní věci (sáčky s převlečením do ŠD, ručníky), které si ve škole ponechali.

Všichni pracovníci školy budou mít vlastní osobní ochranné prostředky. Budou k dispozici roušky pro případ potřeby. Prováděna bude zvýšená desinfekce všech prostor.  K dispozici budou mít děti dezinfekce na ruce ve třídách i na chodbách, jednorázové ručníky. Přestávky se budou organizovat tak, aby nedocházelo k potkávání jednotlivých skupin.

Co možná nejvíce času budeme trávit venku na školní zahradě nebo v okolní přírodě, kdy došlo k uvolnění původního zákazu pobývat mimo areál školy. Za což jsme moc rádi a doufáme i v další uvolnění nastavených opatřeních. Tudíž drobné úpravy v organizaci provozu jsou možné.

Celkové hodnocení žáků bude vycházet z vyhlášky MŠMT č.211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Kdy je doporučeno vycházet z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy a podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Společně to do konce školního roku určitě zvládneme a nastavená pravidla ten měsíc vydržíme, jelikož se všichni těšíme alespoň na nějaký běžnější režim školy.

priloha_779709755_1_ochrana_zdravi_zs.pdf

priloha_779709755_2_příloha_čestné_prohlášení.pdf

 

 

 

Zpět