Zápis do 1.ročníku dětí z Ukrajiny

06.06.2022 15:56

Zápis dětí z Ukrajiny s institutem dočasné ochrany nebo vízem za účelem strpění pobytu:

Do prvních tříd vysokomýtských základních škol

úterý 7. 6. 2022 od 14:00 do 17:00

 

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov 11

 

Зарахування до школ та дит.садочків дітей з України, які мають візу тимчасової охорони або  толерантну візу

відбудеться:

 

До перших класів початкової школи

вівторок 7. 6. 2022 р.  від 14:00 до 17:00

 

Початкова школа Високе Мито, Кніржов 11

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitelka základní školy / Äčđĺęňîđ ďî÷ŕňęîâîż řęîëč ZŠ Vysoké Mýto,Knířov,p.o.

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

ďîâłäîěë˙ş ďđî ěłńöĺ ňŕ ÷ŕń ďđîâĺäĺíí˙ ńďĺöłŕëüíîăî çŕďčńó âłäďîâłäíî äî § 2 Çŕęîíó ą 67/2022 Çá. äî ďî÷ŕňęîâîż řęîëč íŕ íŕâ÷ŕëüíčé đłę 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Äŕňŕ ňŕ ÷ŕń çŕďčńó: 7.6.2022

Místo zápisu / Ěłńöĺ çŕďčńó:  ZŠ Vysoké Mýto,Knířov,p.o. ,Knířov 11, Vysoké Mýto 56601

Předpokládaný počet přijímaných / Îđłşíňîâíŕ ęłëüęłńňü äłňĺé: 4

Organizace zápisu / Ďîđ˙äîę çŕďčńó:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      Ó 2022/23 íŕâ÷ŕëüíîěó đîöł çŕęîííčé ďđĺäńňŕâíčę çîáîâ’˙çŕíčé çŕďčńŕňč äî ďĺđřîăî ęëŕńó ďî÷ŕňęîâîż řęîëč äčňčíó, ˙ęŕ ďĺđĺáóâŕş â ×ĺőłż áłëüřĺ 3 ěłń˙öłâ ł ˙ęŕ íŕ 31.08.2022 đîęó äîń˙ăëŕ 6-đł÷íîăî âłęó. ßęůî çŕęîííčé ďđĺäńňŕâíčę ďđîńčňü âłäńňđî÷ęč îáîâ’˙çęîâîăî âłäâłäóâŕíí˙ řęîëč, íĺîáőłäíî íŕäŕňč đĺęîěĺíäŕöłéíčé âčńíîâîę âłäďîâłäíîż řęłëüíîż ęîíńóëüňŕöłéíîż óńňŕíîâč ł ëłęŕđ˙-ńďĺöłŕëłńňŕ ŕáî ęëłíł÷íîăî ďńčőîëîăŕ.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Çŕęîííł ďđĺäńňŕâíčęč çîáîâ’˙çŕíł ďîäŕňč ňŕęł äîęóěĺíňč:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії , або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      äîęóěĺíň äčňčíč, â ˙ęîěó ş âłçŕ (˙ęůî äîęóěĺíňč íĺ ďîäŕţňüń˙ îńîáčńňî, ňđĺáŕ íŕäŕňč ęîďłţ äîęóěĺíňŕ, ˙ęó áóäĺ ďîěłůĺíî ó ďŕďęó);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      äîęóěĺíň, ůî äŕş ďđŕâî ďđĺäńňŕâë˙ňč äčňčíó.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Đłřĺíí˙ ďđî çŕđŕőóâŕíí˙ äčňčíč äî ďî÷ŕňęîâîż řęîëč ďđčéěŕş äčđĺęňîđ řęîëč çŕ âńňŕíîâëĺíčěč ęđčňĺđł˙ěč.

 

 

V /ě. Knířově dne/äŕňŕ 1.5.2022                                                             

 

 

Mgr. Monika Bystřická Mandíková,

ředitelka základní školy / Äčđĺęňîđ ďî÷ŕňęîâîż řęîëč

Zpět