Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do naší školy se uskuteční v pátek 3. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hodin.

Pro letošní rok Vám budou dělat společnost malí indiání a kovbojové, kteří provedou budoucí členy knířovského kmene :-)

Pro školní rok 2020/2021 bude přijato maximálně 16 žáků.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

U zápisu zákonní zástupci dítěte předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče musí vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Při zápisu obdrží zákonný zástupce uchazeče (dítěte) registrační číslo, pod kterým bude uchazeč uveden v seznamu přijatých dětí. Seznam bude vytvořen na základě vyhodnocení souboru kritérií stanovených ředitelkou školy pro přijímání žáků na ZŠ Vysoké Mýto, Knířov a zveřejněn u vchodu do hlavní budovy školy a na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději v úterý 9.dubna 2019.

Kritéria pro přijímání žáků:

1. Do 1.třídy Základní školy Vysoké Mýto, Knířov jsou přednostně přijímáni žáci, jejichž zákonný zástupce má trvalé bydiště ve spádové oblasti, kterou tvoří části města: Brteč, Knířov, Lhůta, Svařeň a Vanice, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem školy.                  3 body

2. Žáci ze spádové i nespádové oblasti, jejichž sourozenec je již žákem školy.                                                                            2 body

Při rovnosti bodů rozhoduje los. Na průběh losování bude dohlížet zástupce Školské rady a ředitelka školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

Rodiče si mohou pro své dítě vybrat školu podle svého uvážení, tzn. jinou než spádovou.

Odklad povinné školní docházky - o odklad povinné školní docházky musí písemně požádat zákonný zástupce v den zápisu. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje škola jménem ředitelky školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Veškeré bližší informace rádi poskytneme na tel. čísle 778 726 743 nebo přímo ve škole.

Každý zápis v naší škole probíhá netradiční a zábavnou formou. Snažíme se, aby se budoucí žáčci cítili dobře a již během zápisu se jim ve škole zalíbilo. Budeme se těšit na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.