Družina

Činnost školní družiny je vedena podle nového školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP). Jedná se o specifický program, který jsme vytvořili dle potřeb dětí a možností naší základní školy. Vycházeli jsme z předchozí analýzy činností družiny a své poznatky jsme uplatnili při tvorbě tohoto programu.   

Okolí knířovské školy nás inspirovalo k tomu, abychom veškeré činnosti ve ŠVP zaměřili na vztah člověk - příroda. Program je rozdělen do měsíčních bloků, které nesou tematický název. K těmto účelům využíváme především knířovský les, přilehlé louky a velkou zahradu u školy.

Září začínáme v bloku s názvem „Jsme jedna rodina“. Zde navazujeme na základy, které si děti přinášejí z domova, tedy ze své rodiny. I my svým způsobem tvoříme malé společenství, ve kterém se přirozeně utvářejí společenské vazby. Seznamujeme nově příchozí žáky s historií školy a hledáme zajímavosti v obci. V měsíci říjen pozorujeme podzimní změny v přírodě a navazujeme listopadovými tvořivými ručičkami „Řemeslo má zlaté dno“, kdy využíváme mimo jiné i přírodní materiály. Prosinec se neobejde bez činností souvisejících s Vánočními svátky, připomínáme si vánoční zvyky, některé tradice zkoušíme. V zimních měsících leden a únor krom radovánek na sněhu připravujeme soutěže, řešíme kvízy, hádáme hádanky, luštíme a pořádáme i talentovou soutěž, kdy děti podporujeme v tom, co jim samotným jde nejlépe. „Březen, do přírody vlezem“ je dalším tématem. Nejoblíbenějším místem se stal Knířovský les. Děti zde staví domečky z klacíků, zahrádky pro skřítky, pozorují změny v přírodě, rozlišují jehličnaté a listnaté stromy. Učí se a upevňují si pravidla, jak se chovat v lese. V dubnu nás čeká „Tuláček“, budeme poznávat různé země, národy, kultury a zvyklosti, zajímat se o vlajky různých států. Budeme si hrát na policisty, chodce, cyklisty, prodavače (vyrábíme drobné výrobky z přírodních materiálů - lodičky, svazek květin atd.). Na konci měsíce připraví žáci ze starších ročníků orientační hru pro mladší spolužáky. V květnu se zaměříme na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, blok se jmenuje „Líná kůže málo zmůže“. Překonáváme přírodní překážky, nacvičujeme vybíjenou a kopanou na školním hřišti, chodíme denně do přírody a na turistické procházky. Červen „Dobrodružství na konec“ - to jsou sportovní soutěže, hry a orientační závod o poklad.

Našim cílem je, aby ve školní družině byla příjemná atmosféra a bylo v ní vhodné prostředí pro žáka a jeho přirozenou tvořivost. Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda - starší předávají své zkušenosti mladším a vyniká tak přirozené společenské prostředí. Základním prostředkem naší družiny je hra a zážitek z ní.

Doufáme, že se nám práce bude dařit a děti naší družinu budou rády navštěvovat.