Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II

 
Projekt
IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II
je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321
Příjemce: Pardubický kraj
Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s
Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021
Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023
Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
1. Řízení projektu 2. Podpora polytechnického vzdělávání 3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ 4. Rozvoj kariérového poradenství 5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol